top of page

- Klok Arbeidsinnvandring -

Foreningen har fulgt opp NOKUT i forbindelse med sidestilt godkjenning av utenlandsk fagutdanning fra Tyskland, Polen, Estland, Latvia og Lithauen. Det er ønskelig å få flere fagarbeidere i mange fag, og svært nyttig at utenlandske fagarbeidere får sidestilt godkjenning. Dette forutsetter imidlertid at det faktisk er godkjenning i et fag der søker utøver faget. Sagt på en annen måte; Det å godkjenne en søker som trevaresnekker  i det han søker godkjenning som tømrer mens han arbeider som tømrer og fortsetter å arbeide som tømrer (mens han nå er godkjent trevaresnekker) er uheldig. Teller den godkjente trevaresnekkeren som fagarbeider i en tømrer-entreprise under f.eks Oslomodellen, er det eneste vi har oppnådd å lage en papirmølle som ikke reflekterer målet, nemlig at faglærte som arbeider i et fag skal beherske det faget de faktisk jobber i.

Entreprenørene i Oslo spiller i det vår konkurransedirektør Lars Sørgard kaller et «fangenes dilemma spill». Ingen av aktørene kan selv bryte ut, uten å tape i konkurransen. Nashlikevekten i spillet opprettholdes når alle aktørene konkurrerer på fart, pris, minst mulig (dyre) faglærte, minst mulig fast ansatte og minst mulig lærlinger. Den som går motsatt vei er ute av konkurransen.

Foreningen arbeider for at myndigheten skal forstå og bryte dette spillet og stille krav ved offentlige anskaffelser til en høy andel fast ansatte, faglærte og lærlinger. Ordnede arbeidsforhold (fast jobb) og incentiv til å ta fag- og svennebrev er eneste måten å få ungdom til å søke bygg- og anleggsfag.   

Så er spørsmålet om EØS avtalen og reglene for «fri flyt» åpner for å stille slike krav fra norske myndigheter. Svaret er ifølge Fellesforbundets Steinar Krogstad og Finansbyråd Robert Steen (Ap); JA.

Tyskland, det største landet i EU, forbyr innleie av bemanning i bygg- og anleggsbransjen fordi denne praksisen var i ferd med å ødelegge bransjen. Franskmennene er kjent for å gjøre som de vil, og i enkelte regioner har de innført krav om fransk språk på byggeplass. Dette skjer i EU landene Tyskland og Frankrike. Likende tiltak bør skje i Norge. Oslomodellen er en begynnelse.

bottom of page